Στόχοι

Στόχοι του έργου:

  • Ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την αστική ανάπλαση μέσω των πράσινων οροφών
  • Ανάπτυξη ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος για τις πράσινες στέγες, το οποίο συγκεντρώνει προνοητικές δεξιότητες σε έναν στρατηγικό τομέα για την έξυπνη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
  • Παροχή ευκαιριών μάθησης στην εργασία για νέους πτυχιούχους στον τομέα της μηχανικής κατασκευών και σε παρόμοιους τομείς
  • Προώθηση της απασχολησιμότητας, της κοινωνικοεκπαιδευτικής και προσωπικής ανάπτυξης των νέων πτυχιούχων στη μηχανική κατασκευών (και άλλων παρόμοιων επαγγελματικών προφίλ) μέσω της απόκτησης νέων ειδικών δεξιοτήτων, προκειμένου να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις σε μια κορεσμένη αγορά