Αποτελέσματα

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι:

Α1. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος και πλατφόρμας για τις πράσινες οροφές (Πολυθεματικό και σπονδυλωτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις πράσινες οροφές, Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που θα περιλαμβάνει ενότητα για την εύρεση θέσεων εργασίας για τη διευκόλυνση της αναζήτησης θέσεων πρακτικής άσκησης στις πράσινες οροφές).

Α2. Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών για τις Πράσινες Οροφές (Μαθησιακά σνακ για τους εκπαιδευτές τεχνικών Πράσινων Οροφών για την αποτελεσματική εφαρμογή της μεθοδολογίας κατάρτισης)

Α3. Οδηγός για την κατάρτιση στις Πράσινες Οροφές (Κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση σε θέματα πράσινων οροφών για τη διευκόλυνση της υιοθέτησης του μαθήματος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξης της κατάρτισης)